پرتابل نمایندگان و کارکنان تاجر کل و الزامات مربوطه !!!